| A  | B  | C  | Ç  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | İ  | J  | K  | L  | M  | N  | O  | Ö  | P  | R  | S  | Ş  | T  | U  | Ü  | V  | Y  | Z 

"business case" Nedir?

business case

olurluk incelemesi
"business case" için benzer kelimeler
babble:parazit
back space:geriletmek
back tracking:gerileme
back up:yedeklemek
back up copy:yedek kopya
back up frequency:yedekleme sıklığı
background:artalan
background job:artalan işi
backlighted:arkadan aydınlatmalı
backlit:arkadan aydınlatmalı
backlog:birikim
backout:geri çekmek
backslash:ters eğik çizgi
backspace key:geri tuşu
backtab:geri sekme
backup:yedeklemek
backward:geriye
backwards compatibility:geriye uyumluluk
bad sector:bozuk kesim
badge:kimlik kartı
balance:kalan
band:bant
band printer:kuşak yazıcı
bandwidth:bant genişliği
bank:sıra
bank select:sıra seçimi
banner:büyük başlık
bar:çubuk
bar chart:çubuk çizim
bar code slot reader:yuvalı çubukkod okuyucu
bar code wand:çubukkod okuma kalemi
barcode:çubukkod
base:taban
base address:taban adresi
base register:taban yazmacı
baseband:ana bant
baseline:taban çizgisi
basic:temel
batch:toplu
batch file:toplu kütük, toplu iş kütüğü, toplu iş
batch job:toplu iş
batch processing:toplu işlem
battery:pil
battery pack:pil takımı
baud:baud
baud rate:baud hızı
BBS:bkz. Bulletin Board Services
BCD:bkz. binary-coded decimal
beam:ışın
beep:bip
before-image:değişiklik öncesi kopya
Beginner´s All-purpose Symbolic Instruction Code:BASIC (programlama dili)
bell:zil
belt:kuşak
benchmark:karşılaştırmalı değerlendirme
benchmark test:karşılaştırmalı değerlendirme deneyi
best fit:uygun
bias:yanlılık
bibliography:kaynakça
bidirectional:iki yönlü
bin:sele
bin feed:seleden besleme
binary:ikili
binary code:ikili kod
binary digit:ikili sayı
binary file:ikili kütük
binary search:bölerek arama
binary-coded decimal:ikili kodlanmış onlu
bind:bağlamak
binding margins:cilt payı boşluğu
bionics:dirimkurgu
bipolar:iki kutuplu
bistable:iki durumlu
bit:ikil
bit map:ikil eşlemi
bitmap:ikil eşlemi
bitmapped:ikil eşlemli
bits per character:ikil/karakter
bits per second:ikil/saniye
bits per second(bps):ikil/saniye(bps)
black-and-white:ak kara
blank:boşluk
blank character:boşluk karakteri
blanket:örtü
blink:yanıp sönme
block:öbek
block copy:öbek kopyalama
block delete:öbek silme
block move:öbek taşıma
block selection:öbek seçimi
board:çevrim kartı
body:gövde
boilerplate text:ortak metin
bold:kalın, koyu•••
boldface:kalın
bookmark:yer imi
bookmarked area:yer imli alan
Boolean:Boole
Boolean algebra:Boole cebri
Boolean character:Boole damgası
Boolean instructions:Boole komutları
Boolean operator:Boole işleci
boot:önyüklemek
bootstrap:önyükleme
border:sınır
bottom:alt
bottom margin:alt kenar boşluğu
bottom-up parsing:aşağıdan yukarıya ayrıştırma
bottom-up programming:aşağıdan yukarıya programlama
bounce:yansıma
boundary:sınır
boundary condition:sınır koşulu
boundary value:sınır değer
box:kutu
boxed paragraph:kutulanmış paragraf
bps:bkz. bits per second
brace:kaşlı ayraç
bracket:köşeli ayraç
branch:şube
branching:dallanma
break:kesmek
break-even point:başabaş noktası
breakdown:döküm
breaking link:bağlantı kesme
breakpoint:kesme noktası
bridge:köprü
brightness:parlaklık
bring to front:öne getirmek
broadband:geniş bant
broadcast:yayımlamak
broken word:bölünmüş sözcük
browse:göz atmak
brush:fırça
bubble board:kabarcık bellek kartı
bubble memory:kabarcık bellek
bubble sort:elemeli sıralama
bucket:kova
buffer:arabellek
buffer (proje yönetimi):yedek zaman aralığı
buffering:arabelleğe alma
bug:yanlış
built-in:yerleşik
bulk:yığın
bulk storage:yığın bellek
bullet:madde imi
bulleted list:madde imli liste
bulleted paragraph:madde imli paragraf
Bulletin Board Services:Duyuru Tahtası Hizmetleri
burn-in:yazmak
burned-in image:izi kalan görüntü
burst:kağıt ayırmak
burst mode:tekil kip
burster:kağıt ayırıcı
bus:yol
bus mouse:seri (dizisel) bağlantılı fare
business case:olurluk incelemesi
busy:kullanımda
button:düğme
by default:varsayılan
bypass:atlamak
byte:sekiz ikil

 | A  | B  | C  | Ç  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | İ  | J  | K  | L  | M  | N  | O  | Ö  | P  | R  | S  | Ş  | T  | U  | Ü  | V  | Y  | Z