| A  | B  | C  | Ç  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | İ  | J  | K  | L  | M  | N  | O  | Ö  | P  | R  | S  | Ş  | T  | U  | Ü  | V  | Y  | Z 

"magenta" Nedir?

magenta

macenta
"magenta" için benzer kelimeler
machine:makine
machine check:makine arızası
machine code:makine kodu
machine language:makine dili
macro:makro
macroprocessor:makroişlemci
magenta:macenta
magnetic:manyetik
magnification:büyültme
magnifier:büyüteç
magnify:büyütmek
mail:postalamak
mail merge:adres mektup birleştirme
mailing address:posta adresi
mailing labels:posta etiketleri
main:ana
main memory:ana bellek
main storage:ana bellek
mainboard:ana kart
mainframe:anabilgisayar
maintenance:bakım
major:büyük
majority:çoğunluk
malfunction:arıza
management:yönetim
management information system:yönetim bilişim sistemi
manager:yönetici, yönetmen
mandatory:zorunlu
manipulate(to):işlemek
manual:elkitabı
manual feed:elle besleme
manual pagebreak:istenen sayfa sonu
map:harita
margin:kenar boşluğu
mark (n):im
mark (v):imlemek
marker:imleyici
markup language:biçimleme dili
marquee:kayar noktalı çerçeve
mask:maskelemek
mass:yığın
mass storage:yığın bellek
master:ana
master copy:ana kopya
match:eşleştirmek
match case:büyük küçük harfe duyarlı
math coprocessor:matematik (yardımcı) işlemci(si)
matrix:dizey
matrix printer:iğneli yazıcı
maximize:enbüyütme
maximum:en büyük, en çok, en yüksek
mean:ortalama
measurement:ölçüm
mechanism:düzenek
media:ortam,araçlar
medialess:ortamsız
medium:ortam, orta
megabyte (measurement unit):megabyte, MB
megahertz:megahertz
member:üye
membrane:zar
membrane keyboard:dokunma duyarlı klavye
memo:kısa not
memory:bellek
memory bank:bellek yuvası
memory cache:önbellek
menu:menü
menu bar:menü çubuğu
menu driven:menülerle çalıştırılan
menu item:menü öğesi
menu title:menü başlığı
merge:birleştirmek
message:ileti
message handler:ileti işleyici
method:yöntem
methodology:yöntembilim, yöntem
MICI:bkz. Musical Instruments Cerebral Interface
Micro Channel Architecture:Mikro Kanal Mimarisi
microcomputer:mikrobilgisayar
microprocessor:mikroişlemci
microwave:mikrodalga
MIDI:bkz. Musical Instruments Digital Interface
migrate:geçirmek, geçmek
milestone:aşama
minicomputer:minibilgisayar
minimize:simge durumuna küçültmek
minimum:en küçük, en az, en düşük
minor:küçük, önemsiz
minus:eksi
mirror image:ikiz görüntü
mirror printing:ters baskı
mirroring:ikizleme
missing:eksik, atlanmış
misspelling:yazım hatası
mixed:karma
mixed chart:karma çizim
mnemonic:anımsatıcı
mode:kip
model:model
modem:modem
modification:değişiklik
modification level:değişiklik düzeyi
modify:değiştirmek
modular:birimsel
modular programming:birimsel programlama
modulate:kiplemek
modulation:kipleme
modulator:kipleyici
module:birim
monitor:izlemek
mono:tek
monochrome:tekrenkli
monospaced font:eşaralıklı yazıyüzü
most significant digit:en soldaki basamak
mount:bağlamak, tanıtmak, takmak
mouse:fare
mouse button:fare düğmesi
mouse pad:fare altlığı
mouse pointer:fare imleci
move:taşımak
movie:film
multimedia:çoklu ortam
multinational character set:çok uluslu karakter kümesi
multiple:çoklu
multiple inheritance:çoktan türeme
multiplex:çoklamak
multiplexer:çoklayıcı
multiplexing:çoklama
multiplicand:çarpılan
multiplier:çarpan
multiply:çarpmak
multiprocessing:çoklu işlem
multiprogramming:çoklu programlama
multitasking:çoklu görev, çokgörevli
multithreading:çoklu kullanım
multiuser:çok kullanıcılı
Musical Instruments Cerebral Interface:tanımı yazılacak•••
Musical Instruments Digital Interface:Müzik Gereçleri Sayısal Arabirimi
mutual:karşılıklı
mutually exclusive:birbirini dışlayan

 | A  | B  | C  | Ç  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | İ  | J  | K  | L  | M  | N  | O  | Ö  | P  | R  | S  | Ş  | T  | U  | Ü  | V  | Y  | Z