| A  | B  | C  | Ç  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | İ  | J  | K  | L  | M  | N  | O  | Ö  | P  | R  | S  | Ş  | T  | U  | Ü  | V  | Y  | Z 

"idle" Nedir?

idle

boş duran
"idle" için benzer kelimeler
I/O:G/Ç (bkz. Input/Output)
icon:simge
ID number:kimlik numarası
identical:özdeş
identification (id):kimlik
identifier:tanıtıcı
identity:özdeşlik
idle:boş duran
idle loop:işlevsiz döngü
ignore:yoksaymak
illegal:geçersiz
image:görüntü
image processing:görüntü işlem
imaginary:sanal
immediate data:anlık veri
impact:vuruş
impact printer:vuruşlu yazıcı
impedance:özdirenç
imperative:zorunlu
implement(to):gerçekleştirmek
implicit:örtülü
implied:örtük
import (noun):içeri aktarım
import (verb):içeri aktarmak
important:önemli
improved:iyileştirilmiş
in use light:kullanımda ışığı
in-basket:gelen sepeti
inactive:etkin olmayan
inbound:gelen
inbox:gelen kutusu
inch:parmak
include:içermek
inclusive:içeren
incoming:gelen
increase:artırmak
increment:artma miktarı
incremental backup:artımlı yedekleme
indent:girintili yazmak
indentation:girintili yazma
indented:girintili yazılmış
indented list:girintili liste
indented paragraph:girintili paragraf
independent:bağımsız
index:dizin
indicate:göstermek
indicator:gösterge
indirect:dolaylı
indirect ddress:dolaylı adres
indoor:yapı içi
inference:çıkarsama
infinite:sonsuz
info:bilgi
informatics:bilişim
information:bilgi
information frame:bilgi iletim birimi
information service:bilişim hizmeti
information technology:bilişim teknolojisi
informational database:bilgilendirici veri tabanı
infrared:kızılötesi
inherent:içsel
inherit:kalıt almak
inheritance:kalıt
initial:ilk
initialize:sıfırlamak
initials:baş harfler (bir ismin)
initiate:başlatmak
ink jet printer:mürekkep püskürtmeli yazıcı
inoperable time:işletim dışı süre
input:giriş
input device:giriş aygıtı
input/output:giriş/çıkış
inquiry:sorgu
insert:araya eklemek
insert (disket):(disketi) takmak
insertion point:(araya) ekleme noktası
inside:
install:yüklemek
installation:kuruluş
instruction:yönerge
instruction set:komut kümesi
instrument:araç
insufficient:yetersiz
integer:tamsayı
integrate:tümlemek
integrated:tümleşik
integrated circuit:tümleşik devre
integrated modem:yerleşik modem
integrity:bütünlük
intelligent terminal:programlanır uçbirim
intensity:yoğunluk
interaction:etkileşim
interactive:etkileşimli
intercept:kesişmek
interchange:(arasında) değişim
interface:arabirim
interference:girişim
intermediate:orta
internal:
interoperability:birlikte işlerlik
interpret:yorumlamak
interpreter:yorumlayıcı
interprocess:süreçler arası
interrupt:kesmek
interrupt (n.):kesme (ad)
interrupt handler:kesme işleyici
interrupt switch:kesme anahtarı
intersection:kesişim
intersystem communication:sistemler arası iletişim
interval:aralık
intervention:araya girme
intervention required check:işlem gerektiren hata
intrasystem communication:sistem içi iletişim
intrinsic:
introduction:giriş
invalid:geçersiz
inventory:stok
inverse:ters
invert:evirme
invisible:görünmeyen
invoke:çağırmak
irrational number:oransız sayı
irrecoverable error:kurtarılamaz hata
isolate:yalıtmak
issue:yayın
issue a command:komut vermek
italic:italik
item:öğe
iterate:yinelemek
iteration:yineleme

 | A  | B  | C  | Ç  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | İ  | J  | K  | L  | M  | N  | O  | Ö  | P  | R  | S  | Ş  | T  | U  | Ü  | V  | Y  | Z