| A  | B  | C  | Ç  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | İ  | J  | K  | L  | M  | N  | O  | Ö  | P  | R  | S  | Ş  | T  | U  | Ü  | V  | Y  | Z 

"envelope" Nedir?

envelope

zarflamak
"envelope" için benzer kelimeler
e-mail:bkz. electronic mail
echo:yankı
ECR:bkz. Electronic Cash Register
edge:kenar
edit:düzenlemek
edition:basım
editor:düzenleyici
effective:geçerli olan
efficiency:verimlilik
EGA:bkz. Enhanced Graphics Adapter
eject:çıkartmak
elapsed time:geçen süre
Electronic Cash Register:(Elektronik) Yazarkasa
electronic mail:elektronik posta
element:öğe
eligible:seçilebilir
ellipsis:üç nokta
em-dash:uzun çizgi
embed:gömmek
embedded object:gömülü nesne
emergency:ivedi durum
emission:yayma
emit:yaymak
emphasize:vurgulamak
empty:boş
emulate:öykünmek
emulation:öykünüm
emulation program:öykünüm programı
emulator:öykünücü
en-dash:orta çizgi
enable:seçilir kılmak
enabled:seçilir kılınmış
encapsulation:sarma
enclose:kapsamak
enclosure:kapsam
encode:kodlamak
encrypt:şifrelemek
end:Son
End key:Son tuşu
end user:son kullanıcı
energy:enerji
engineering change:teknik değişiklik
enhance:geliştirmek
enhanced:geliştirilmiş
Enhanced Graphics Adapter:Gelişmiş Çizge Bağdaştırıcı
enhanced keyboard:geliştirilmiş klavye
enhanced mode:geliştirilmiş kip
enlarge:büyütmek
enqueue:kuyruğa koymak
enter:girmek
Enter key:Gir tuşu
enterprise:kuruluş, şirket
entity:varlık
entry:giriş
entry point:giriş noktası
envelope:zarflamak
envelope creation:zarf hazırlama
envelope feeder:zarf besleyici
environment:çevre
environment variable:çevre değişkeni
epilogue:sonsöz
EPROM:bkz. Erasable Programmable Read Only Memory
equal sign:eşit imi
equalization:eşitleme
equation:denklem
equation editor:denklem düzenleyici
equipment:donatım
equivalent:eşdeğer
erasable programmable read-only memory:silinir programlanır salt oku bellek
erase:silmek
eraser:silgi
ergonomics:ergonomi
error:hata
error handling:yanlışları işleme
error log:hata günlüğü
error Message:hata iletisi
error recovery:hatadan kurtulma
ESA:Enterprise System Architecture
Esc key:Esc tuşu
escape:kaçmak
escape sequence:kaçış tuşu dizisi
escaping key:kaçış tuşu
Ethernet:Ethernet
EtherTalk:EtherTalk
even:çift
even number:çift sayı
event:olay
event driven:olaya dayalı
everyone:herkes
evoke:çağırmak
example:örnek
exception:kural dışı durum
exception handling:kural dışı durum işleme
exception message:kural dışı durum iletisi
exchange (noun):değişim
exchange (verb):değişmek
exclude:dışlamak
exclusive or:dışlayan ya da
executable:yürütülür
execute:yürütmek
execution time:yürütme zamanı
executive information system:üstyönetim bilişim sistemi
exercise:alıştırma
existing:varolan
exit:çıkmak
expand:genişletmek
expanded:genişletilmiş
expanded memory:genişletilmiş bellek
expansion board:genişletme kartı
expansion card:genişletme kartı
expansion gate feature:genişletme geçiti aksamı
expansion slot:genişletme yuvası
expert system:uzman sistem
expiration date:son kullanma tarihi
explicit:belirtilmiş
exploded pie:ayrılmış dilim
exponent:üst
exponential:üstel
export (noun):dışarı aktarım
export (verb):dışarı aktarmak
expression:anlatım
expression(mat):deyim
extend:uzatmak, genişletmek
extended character set:genişletilmiş damga kümesi
extended characters:ek damgalar
extended keyboard:genişletilmiş klavye
extended memory:uzatılmış bellek
extension:uzantı (dosya adları)
extension (telephone):iç hat
extension cord:uzatma kablosu
external:dış
external modem:dış modem
external storage:dış saklama birimi
externally described data:dışarda tanımlanan veri
externally described file:dışarda tanımlanan kütük
extract:seçip çıkartmak
extreme:uçdeğer

 | A  | B  | C  | Ç  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | İ  | J  | K  | L  | M  | N  | O  | Ö  | P  | R  | S  | Ş  | T  | U  | Ü  | V  | Y  | Z