| A  | B  | C  | Ç  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | İ  | J  | K  | L  | M  | N  | O  | Ö  | P  | R  | S  | Ş  | T  | U  | Ü  | V  | Y  | Z 

"Rendering" Nedir?

Rendering

Gerçekleme
"Rendering" için benzer kelimeler
rack:raf
rack-mounted:raf yapısında
radiation:ışıma
radio button:radyo düğmesi
ragged edge:düzensiz kenar
Raise(to):yükseltmek
RAM:bkz. Random Access Memory
random:rasgele
random access:rasgele erişim
random-access memory(RAM):rasgele erişimli bellek
range:erim
raster:ızgara
raster scan:ızgara tarama
rate:hız, oran
ratio:oran
rational number:oranlı sayı
raw:ham
re-:yeniden
read:okumak
Read Only:salt okunur
Read Only Memory:Salt Okunur Bellek
ready:hazır
real:gerçek
real number:gerçek sayı
rearrange:yeniden düzenlemek
Reassign:Yeniden atamak
reboot:sistemi yeniden yüklemek
recall:geri çağırmak
receipt:alındı
receive:almak
receiver:alıcı
recent:en son
receptacle:yuva
recognition:tanıma
record (noun):tutanak
record (verb):tutanak yazmak
recover:kurtarmak
recoverable:kurtarılır
recovery:kurtarma
recursion:özyineleme
recursive:özyineli
recycle:yeniden çevrime sokmak
reduce:küçültmek
Reduced Instruction Set Computer:Indirgenmiş Komut Takımı Bilgisayarı
redundancy:artıklık
redundancy check:artıklık denetimi
reel:makara
reengineering:yeniden yapılama
refer:bakmak, başvurmak
reference:başvuru, ilgi
reflect:yansıtmak
refresh:yenilemek
refresh rate:yenileme hızı
regenerate:yeniden üretmek
region:bölge
register:yazmaç, yazmak
registered trademark:tescilli ticari marka
reiterate:yinelemek
reject:geri çevirmek
relation:ilişki
relational:ilişkisel
relational database:ilişkisel veritabanı
relational operator:ilişkisel işleç
relative:göreli
relay:anahtarlamak
release:yayım
reliability:güvenilirlik
relocate:yerdeğiştirmek
remainder:kalan
remark:açıklama
reminder:anımsatıcı
remote:uzak
remote job entry:uzaktan iş girişi
remote power off:uzaktan kapama
remote power on:uzaktan açma
remove:kaldırmak, çıkarmak
Rename:yeniden adlandırmak
Rendering:Gerçekleme
reorder:yeniden düzenlemek
repaginate:yeniden sayfalamak
repair:onarım
repeat:yinelemek
repeater:yineleyici
replace:yerine koymak, değiştirmek
replace mode:üstüne yazma kipi(sözcük işlem)
reply:yanıt
report:rapor
repository:havuz
representation:gösterim
request:istek
required hyphen:istenen kısa çizgi
required page break:istenen sayfa sonu
required parameter:gereken değiştirge
requirement:gereksinim
requirement specification:gereksinim belirtimleri
reseller:satıcı
reserve:ayırmak
reserved word:özel amaçlı sözcük
reset:ilk duruma getirmek, sıfırlamak
resident:yerleşik
Resize:Yeniden Boyutlandırmak
resolution:çözünürlük
resolve:çözmek
resource:kaynak
response:yanıt
response time:yanıt süresi
restart:yeniden başlatmak
restore:geri yüklemek
restore button:önceki boyuta getirme düğmesi
restrict:sınırlamak
result:sonuç
resume:sürdür
retail:perakende
retention period:saklama süresi
retrieve:erişmek
retry:yeniden denemek
return:dönmek
return code:dönüş kodu
reusable:yeniden kullanılır
reverse:ters
reverse engineering:tersine mühendislik
reverse image:ters görüntü
reverse video:ters görüntü
Revert:Dönmek
review:gözden geçirmek
Revisable-Form Text:Değiştirilebilir Biçimli Metin
revision:gözden geçirmek
revision bar:değişiklik çubuğu
revision symbol:değişiklik simgesi
rewind:geri sarmak
RFT:bkz. Revisable-Form Text
ribbon:şerit
Rich Text Format:zengin metin biçimi
right adjust:sağa ayarlamak
right align:sağa yaslamak
Right alignment:Sağa yaslama
Right indent:Sağdan girinti
right justify:sağa yaslamak
RISC:bkz. Reduced Instruction Set Computer
rise:yükselmek
risk assesment:risk değerlendirmesi
Roadmap:Yol haritası
robot:robot
robotics:robotbilim
ROM:bkz. Read Only Memory
Roman numerals:Roma sayıları
root directory:kök dizin
Rotate:Döndürmek
round:yuvarlamak
router:yöneltici
routine:yordam
row:dizeç
royalty:telif hakkı
RTF:bkz. Rich Text Format
rule:kural
ruler:cetvel
run:çalıştırmak
run-time environment:çalıştırma ortamı
run-time module:çalıştırma birimi
run-time version:çalıştırma sürümü
running foot(ing):yinelenen altlık
running heading:yinelenen başlık

 | A  | B  | C  | Ç  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | İ  | J  | K  | L  | M  | N  | O  | Ö  | P  | R  | S  | Ş  | T  | U  | Ü  | V  | Y  | Z