| A  | B  | C  | Ç  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | İ  | J  | K  | L  | M  | N  | O  | Ö  | P  | R  | S  | Ş  | T  | U  | Ü  | V  | Y  | Z 

"parity bit" Nedir?

parity bit

eşlik biti
"parity bit" için benzer kelimeler
pace:ilerleme hızı
pacing:hız denetimi
pack:paketlemek, sıkıştırmak
package:paket
packed field:paketlenmiş alan
packet switching network:paket anahtarlamalı ağ
pad:doldurmak
paddle:denetim kolu
page:sayfa
page break:sayfa sonu
page down:sonraki sayfa
page layout:sayfa düzeni
page number:sayfa numarası
page printer:sayfa yazıcı
Page Setup:Sayfa Düzeni
page up:önceki sayfa
Paged Memory Management Unit:Sayfalanmış Bellek Yönetimi Birimi
paginate:sayfalandırmak
paging:sayfalama
paint:boyamak
paint box:boya kutusu
paired:eşli
palette:palet
palmtop computer:avuçiçi bilgisayar
Pane:pencere gözü
panel:pano, panel
panning:gezdirme
Paper:Kağıt
paper guide:kağıt kılavuzu
paper jam:kağıt sıkışması
paper registration:kağıt ayarlama
paper release:kağıdı bırakma
paragraph:paragraf
Paragraph Mark:Paragraf Imi
parallel:koşut
parameter:değiştirge
parent:üst
Parent directory:üst dizin
parent element:üstöğe
parenthesis:ayraç
parity:eşlik
parity bit:eşlik biti
parse:ayrıştırmak
partial:kısmi, bölümsel
partition:bölümlemek
partner:ortak
pass:geçmek
pass-through:düzgeçiş
passive:edilgen
password:parola
paste:yapıştırmak
patch:yamamak
path:yol
pattern:örüntü, desen
pause:duraklamak
peak:doruk
peer:
peer to peer:eşler arası
pel:bkz. picture element
pending:beklemede
penetration:yaygınlık
percent:yüzde
perforated:delikli
perform:gerçekleştirmek
performance:başarım
period:dönem, nokta
peripheral:çevrebirimi, çevresel
permanent:kalıcı
permit:izin
personal computer:kişisel bilgisayar
phase:evre
photoconductor:fotoiletken
photorealism:fotogerçekçilik
photorealistic:fotogerçekçi
phrase:tümcecik
physical:fiziksel
pica:pika
picker:seçici, toplayıcı
picture:resim, görüntü
picture element:görüntü öğesi
pie chart:dairesel çizim
pin:bacak, iğne
pipeline:ardışık düzen
piping(dos):yöneltme
piracy:korsanlık
pitch:karakter sıklığı
pixel:bkz. picture element
place holder:yer tutucu
Plain text:düz metin
platform:düzlem
plot:çizmek
plotter:çizici
plug:fiş
plug and go:tak ve kullan
plug and play:tak ve kullan
plug-compatible:tümüyle uyumlu
plug-in (software):uyumlu ek (yazılım)
plural:çoğul
plus sign:artı imi
PM (12 saatlik zaman biçimi):ÖS (Öğleden Sonra)
PMMU:bkz. Paged Memory Management Unit
pocket:cep
Pocket guide(booklet):Cep kılavuzu
point:nokta, göstermek
point (measure):punto
Point Of Sale:satış noktası
pointer:imleç, gösterge
polar:kutuplu, kutupsal
polarize:kutuplamak
poll:yoklamak
pool:havuz
pop up menu:açılır menü
pop up message:beliren ileti
pop up window:beliren pencere
port:kapı
portability:taşınırlık
portable computer:taşınır bilgisayar
portrait (page orientation):düşey
POS:bkz. Point Of Sale
position:konum
Positioning:Konumlandırma
positive:olumlu, artı
POST:bkz. Power On Self Test
posterization:gri sayısını azaltma
postmortem:işlem sonrası
Postpone:ertelemek
PostScript(tm):PostScript(tm)
power:güç
power cord:güç kablosu
power light:güç ışığı
power off:kapamak
power on:açmak
Power On Self Test:otomatik sınama
power socket:priz
power strip:anahtarlı uzatma kablosu
power supply:güç kaynağı
power switch:güç anahtarı
power typing:serbest yazma
power-on indicator:açık göstergesi
powers (re: math function):üst
pragmatics:kullanımbilim
pre-:ön-
precedence:öncelik
precision:duyarlık
precompile:ön derleme
predefine:önceden tanımlamak
predict:öngörmek
preface:önsöz
Preferences:Yeğlenenler
preliminary checklist:ön denetim listesi
preparation:hazırlık
prepress:baskı öncesi
preprocessor:önişlemci
preselected choice:vurgulu seçenek
presentation:sunu, gösteriliş
presentation manager:Sunu Yöneticisi
preset:önceden belirlenmiş
press:basmak
Preview:Önizleme
Previous:Önceki
price:eder
primary:birincil
prime number:asal sayı
primitive object:ilkel nesne
print:yazmak, yazdırmak
print head:yazıcı kafası
Print Manager:Yazdırma Yöneticisi
Print Merge:Birleştirerek Yazdırma
print queue:yazıcı kuyruğu
Print Screen key:Ekran Yaz tuşu
print server:yazdırma sunucusu
print spooler:yazdırma kuyruklayıcısı
print wheel:yazdırma çarkı
printer:yazıcı
printer driver:yazıcı sürücüsü
Printer Settings:Yazıcı ayarları
printer setup:yazıcı ayarları
printer writer:yazdırma programı
printout:(yazılı) çıktı
priority:öncelik
privacy:kişisel gizlilik
privacy lock:erişim kilidi
private:özel
privilege:ayrıcalık
problem:sorun
problem-oriented language:sorun yönelimli dil
procedural language:yordamsal dil
procedure:yordam
procedure-oriented language:yordam yönelimli dil
process:süreç, işlem
process control:süreç denetimi
processing:işleme, işlem
processor:işlemci
processor unit:işlem birimi
production:üretim
productive:üretken
productivity:üretkenlik
profile:belgi
program:program, programlamak
program generator:program üreteci
Program linking:Program bağlama
Program Manager:Program Yöneticisi
program temporary fix:geçici program düzeltmesi
program-described data:programda tanımlanan veri
program-described file:programda tanımlanan kütük
programmable read-only memory:programlanır salt okunur bellek
progressive:aşamalı
project:tasarı, proje
projection:izdüşüm
prologue:öndeyiş
PROM:bkz. programmable read-only memory
promote(to):yükseltmek
prompt:istemde bulunmak, bilgi istemi
Proofing a document:Belge doğruluğunu sağlamak
propagation:yayılma
properties:özellikler
proportional:orantılı
proportional font:orantılı yazıyüzü
protect:korumak
protocol:iletişim kuralları
prototype:ön ürün
pseudo-:sözde-
PTF:bkz. program temporary fix
public:kamu, genel
publication:yayın
publish:yayınlamak
Publisher:Yayıncı
publishing:yayıncılık
pull down menu:çekme menü
pulse:vurum
punch:delgi
punctuation:noktalama
purge:temizlemek
purpose:amaç
pushbutton:düğme
pushbutton dialing:tuşlu çevirme
Puzzle:Çözmece

 | A  | B  | C  | Ç  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | İ  | J  | K  | L  | M  | N  | O  | Ö  | P  | R  | S  | Ş  | T  | U  | Ü  | V  | Y  | Z