| A  | B  | C  | Ç  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | İ  | J  | K  | L  | M  | N  | O  | Ö  | P  | R  | S  | Ş  | T  | U  | Ü  | V  | Y  | Z 

"dynamic address translation" Nedir?

dynamic address translation

devingen adres dönüştürme
"dynamic address translation" için benzer kelimeler
daily:günlük
daisy wheel printer:papatya çarklı yazıcı
daisy-chain:papatya dizimi
damage:zarar vermek
DASD:bkz. Direct Access Storage Device, disk
DASD mirroring:disk ikizleme
dash:çizgi
dashed line:kesikli çizgi
data:veri
data access:veri erişimi
data bank:veri bankası
data base:veri tabanı
data bus:veri yolu
data collection terminal:veri toplama uçbirimi
data communucation:veri iletişim
data communucations equipment(DCE):veri iletişim donatımı
data dictionary:veri sözlüğü
data dispenser:veri dağıtıcısı
data document:veri belgesi
data entry:veri girişi
data file:veri kütüğü
data fork:veri çatalı
data integrity:veri bütünlüğü
data interchange format:veri değişim biçimi
data link:veri bağlantısı
data management:veri yönetimi
data model:veri modeli
data processing:bilgi işlem
data processing center:bilgi işlem merkezi
data protection:veri koruma
data rate:veri hızı
data receiver:veri alıcı
data record:veri tutanağı
data reduction:veri azaltma
data reference:veri gönderisi
data reference line:veri taban çizgisi
data repository:veri havuzu
data security:veri güvenliği
data set:kütük
data signalling rate:veri iletişim hızı
data sink:veri biriktirici
data source:veri kaynağı
data storage density:veri saklama yoğunluğu
data storage unit:veri saklama birimi
data structure:veri yapısı
data tablet:veri tableti
data text:veri metni
data transcription:veri çevriyazımı
data transfer:veri aktarımı
data transfer rate:veri aktarım hızı
data transmission:veri iletimi
data type:veri türü
Data-flip-flop:veri yazbozu
data/text merge:veri/metin birleştirme
database:veritabanı
database (DB):veri tabanı
database integrity:veritabanı bütünlüğü
database management system(DSMS):veri tabanı yönetim sistemi (VTYS)
datacommunucations:veri iletişimi
datafile:veri kütüğü
datasheet:veri sayfası
date:tarih
date format:tarih biçimi
day:gün
DCA:bkz. Document Contents Architecture
DCE:bkz. data communucations equipment
DDE:bkz. Dynamic Data Exchange
deactivate:etkinliğini kaldırmak
dead key:konum atlatmayan tuş
deadline:son gün
deadlock:kilitlenme
dealer:satıcı
deallocate:serbest bırakmak
debug:yanlış ayıklamak
debugger:yanlış ayıklayıcı
debugging:yanlış ayıklama
DEC:bkz. DEC
decentralized:dağıtılmış
decimal:ondalık
decimal aligned:ondalık ayırıcı hizalı
decimal alignment:ondalık ayırıcıya göre hizalama
decimal character:ondalık karakter
decimal place:ondalık basamak
decimal point:ondalık ayırıcı
decimal tabs:ondalık sekmeler
decimal tabstop:ondalık sekme durakları
decimal value:ondalık değer
decipher:şifre çözmek
decision:karar
decisional database:karar veri tabanı
deck:deste
declaratives:bildirim deyimleri
declare:bildirmek
decode:kod çözmek
decompile:kaynak koda dönüştürme
decompress:sıkıştırılmışı açmak
decrease (to):azaltmak
decrement:azaltmak
decrypt:şifre çözmek
dedicate:adamak
dedicated:adanmış
default:varsayılan
default value:varsayılan değer
defer:ertelemek
define:tanımlamak
definite:kesin
definition:tanımlama
deflection:yön saptırma
deflector:(yön) saptırıcı
defragment:birleştirmek, bütünle(ş)mek
degradation:bozulma
degree:derece
Del key:Sil tuşu
delay:geciktirmek
delay time:gecikme süresi
delegate:yetki aktarmak
delete:silmek
Delete key:Sil tuşu
deletion mark:silme imi
delimiter:sınırlayıcı
delivery:teslim
demand:istem
demand multiplexing:istem çoklama
demand paging:sayfalı görüntü bellek yönetimi
demo:bkz. demonstration
demodulate:kip çözmek
demodulator:kip çözücü
demonstration:gösteri
demote (to):indirgemek
demount:bağlantıyı kaldırma
denominator (re: fractions):payda
density:yoğunluk
dependent:bağımlı
derivation:türetme
descender:harfin alt çıkıntısı
descending:azalan
descending order:azalan sıra
descent:harfin alt çıkıntısı
description:betimleme
deselect:seçimi kaldırmak
deselect all:tüm seçimleri kaldırmak
design:tasarlamak
designation:belirtme
desk:masa
desk accessory:masa donatısı
desktop:masaüstü
desktop manager:masaüstü yöneticisi
desktop pattern:masaüstü deseni
desktop publishing:masaüstü yayıncılık
destination:varış
destination address:varış adresi
destructive:yıkıcı
destructive read:silici okuma
detache:ayırmak
detail:ayrıntı
detail report:ayrıntı raporu
detectable:algılanır
determinant:belirteç
develop:geliştirmek
developer:geliştirici
development tool:geliştirme aracı
device:aygıt
device driver:aygıt sürücü
device independent:aygıttan bağımsız
device token:aygıt simgesi
DIA:bkz. Document Interchange Architecture
diacritical mark:vurgu imi
diagnose:tanılamak
diagnosis:tanı
diagnostic message:tanı iletisi
diagonal:köşegen
diagram:çizge
dial:çevirmek
dial tone:çevir sesi
dial-up terminal:çevirmeli uçbirim
dialed line:çevirmeli hat
dialog box:iletişim kutusu
dictionary:sözlük
digit:sayı, basamak
digital:sayısal
digitize:sayısallaştımak
digitizer:sayısallaştırıcı
dim:soluk
dimension:boyut
dimmed:soluk
dimmer switch:karartma ayarlı anahtar
diode:diyot
direct:doğrudan
direct access:doğrudan erişim
direct access storage device:doğrudan erişimli saklama aygıtı
direct address:doğrudan adres, dolaysız adres
direct current:doğru akım
direct memory access (DMA):doğrudan bellek erişimi
direct slot:doğrudan yuva
direction:yön
direction keys:yön tuşları
directory:dizin
directory listing:dizin içerik listesi
directory location:dizin yeri
directory tree:dizin ağacı
disable:seçilemez kılmak
disabled:seçilemez kılınmış
disadvantage:yarar yitimi
disappear:yok olmak
disassemble:tersine çevirme
disaster:yıkım, olağanüstü durum
disaster recovery:yıkım onarımı
discard:atmak
discipline:öğreti
disconnect:bağlantıyı kesmek
discontinious:süreksiz
discrete:ayrık
discrimination:ayrım
disk:disk
disk array:disk dizisi
disk drive:disk sürücü
disk error:disk hatası
disk full:disk dolu
disk mirroring:disk ikizleme
disk operating system:disk işletim sistemi
disk pack:değişir disk paketi
disk space:disk alanı
disk stripping:disklere bölüştürme
disk unit:disk birimi
disk volume:disk birimi
diskette:disket
diskette-only system:yalnız disketli sistem
dispatch:dağıtmak
dispersant:seyreltici
displace:yerini değiştirmek
displacement:uzaklık
display:görüntülemek
display (unit):görüntü birimi
display adaptor:görüntü (birimi) sürücüsü
display as printed:yazıldığı gibi görüntüle
display card:görüntü (birimi) kartı
display driver:görüntü (birimi) sürücüsü
display memory:görüntü (birimi) belleği
display monitor:görüntü birimi
display point:görüntü öğesi
display screen:görüntü ekranı
display station:görüntü (birimi) işistasyonu
display workstation:görüntü (birimi) işistasyonu
disposition:kütük işleme durumu
distance:uzaklık
distortion:çarpıklık
distribute:dağıtmak
distributed:dağıtımlı
distributed data base:dağıtımlı veri tabanı
distributed data processing:dağıtımlı bilgi işlem
distributed processing:dağıtımlı işlem
distributed system:dağıtımlı sistem
distribution list:dağıtım listesi
distributor:dağıtıcı
dither:titremek
divide:bölmek
dividend:bölünen
division:bölüm(matematik)
division line (re: fractions):kesir çizgisi
division mark:bölüm imi
divisor:bölen
DLL:bkz. Dynamic Link Library
document:belgelemek
Document Contents Architecture:Belge Içerik Mimarisi
document dictionary:belge sözlüğü
document format:belge biçimi
Document Interchange Architecture:Belge Değiştokuş Mimarisi
document library:belge kitaplığı
document management:belge yönetimi
document mode:belge kipi
document name:belge adı
document of understanding(DOU):ortak anlayış belgesi
document retrieval:belge erişim
document template:belge örneği
document window:belge penceresi
documentation:belgeleme
domain:tanım kümesi
done:bitti
dormant state:uyku durumu
DOS:bkz. disk operating system
DOS prompt:DOS komut istemi
dot:nokta
dot matrix printer:iğneli yazıcı
dot pitch:nokta uzaklığı
dots per inch:inç başına nokta sayısı
dotted line:noktalı çizgi
dotted underline:noktalı Altçizgi
DOU:bkz. document of understanding
double:çift
double click:çift tıklatma
double close quote:çift kapama tırnağı
double open quote:çift açma tırnağı
double precision:çift duyarlıklı
double sided diskette:çift yüzlü disket
double space:çift aralık (satır aralığı)
double underline:çift altçizgi
double-byte character set(DBCS):çift sekizli karakter kümesi
double-density disk:çift yoğunluklu disk
double-sided pages:çift yüzlü sayfalar
double-sided printing:çift yüzlü baskı
double-spacing:çift aralık bırakma
double-underline:çift altçizgi
doubleword:çiftsözcük
down:bozuk
down arrow:aşağı ok
down time:bozuk kalma süresi
downline:uca doğru
download:yüklemek
downloadable fonts:yüklenir yazıyüzleri
downsizing:küçültme
downstream:aşağı akım
downstream load:(aşağı) yüklemek
draft:taslak
draft mode:taslak kipi
draft printing:taslak baskı
draft quality:taslak niteliği
drag:sürüklemek
drag and drop:sürükleyip bırakmak, sürükle-bırak
drag select:sürükleyerek seçmek
draw (to):çizmek
drawer:çekmece
drawing:çizim
drawing character:çizim karakteri
drawing ruler:çizim cetveli
drift:sapma
drive:sürücü
drive designator:sürücü göstergesi
drive indicator:sürücü göstergesi
drive letter:sürücü adı
driver:sürücü
drop:iptal etmek
drop cable:saplama kablo
drop embed:katmayı iptal et
drop Messages:iletileri iptal et
drop point:bırakılan nokta
drop-down:açılan
drop-down list:açılan liste
drop-down menu:açılan menü
dual:çift
dual floppy system:çift disket sürücülü sistem
dual processor:çift işlemci
due date:son tarih
dumb terminal:programlanmaz uçbirim
dummy:kukla
dummy device:kukla aygıt
dummy variable:kukla değişken
dump:dökmek
duplex:çift yönlü
duplicate:çoğaltmak
duplication:çoğaltma
duplicator:çoğaltıcı
duration:süre
dynamic:devingen
dynamic address translation:devingen adres dönüştürme
Dynamic Data Exchange:Devingen Veri Alışverişi
Dynamic Link Library:Devingen Bağlı Kitaplık
dynamic linking:devingen bağlantı
dynamic priority:devingen öncelik
dynamic programming:devingen programlama
dynamic resource allocation:devingen kaynak ayırma
dynamic storage allocation:devingen bellek ayırma

 | A  | B  | C  | Ç  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | İ  | J  | K  | L  | M  | N  | O  | Ö  | P  | R  | S  | Ş  | T  | U  | Ü  | V  | Y  | Z