| A  | B  | C  | Ç  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | İ  | J  | K  | L  | M  | N  | O  | Ö  | P  | R  | S  | Ş  | T  | U  | Ü  | V  | Y  | Z 

"clock rate" Nedir?

clock rate

saat vurum sıklığı
"clock rate" için benzer kelimeler
cabinet:dolap
cable:kablo
cache:önbellek
cache buffer:ön arabellek
caching:önbelleğe alma
CAD:bkz. Computer Aided Design
CAE:bkz. Computer Aided Engineering
calculate:hesaplamak
calculator:hesap makinesi
calendar:takvim
calibrate:ayarlamak
call:çağrı
callback:geri çağırmak
CAM:bkz. Computer Aided Manufacturing
cancel:vazgeç
cancel button:vazgeç düğmesi
capability:yetenek
capacity:sığa
capital:büyük harf
capital letter:büyük harf
capitalization:büyük harfe çevirme
capitalized letter:büyüğe çevrilmiş harf
caps:bkz. Capital
caps lock:büyük harf kilidi
caption:başlık
capture:yakalamak
carbon copy:bilgi için
carbon copy list:bilgilendirilecekler listesi
card:kart
cardinal number:sayal sayı
caret:düzeltme imi
carriage return:satırbaşı
carrier:taşıyıcı
carrier return:yeni satırbaşı
carry:elde
cartridge:kutucuk
cartridge tape unit:kutucuk teyp birimi
cascade:basamaklamak
CASE:Computer Aided Systems Engineering
case conversion:büyük küçük harf dönüşümü
case sensitive:büyük ve küçük harfe duyarlı
case study:örnek olay incelemesi
cash:nakit
cash register:yazar kasa
cassette:kaset
catalog:katalog
catalogue:katalog
category:ulam
cathode ray tube:katot ışınlı tüp
cathode-ray-tube:katot ışınlı tüp
CBT:bkz. Computer Based Training
cc:bkz. carbon copy
CD:bkz. Compact Disk
CD burner:CD yazıcı
CD-ROM:CD-ROM
CD-ROM driver:CD-ROM sürücü
CD-ROM-Player:CD-ROM-Okuyucu
CDA:bkz. Compound Document Architecture
cell:göze
cell protection:göze koruması
cell range:göze erimi
center:merkez
center alignment:ortalama
centimeters:santimetre
central:merkezi
central processing unit:ana işlem birimi
certificate:onay belgesi
certification:onay belgesi
CGA:bkz. Color Graphics Adapter
chained file:zincirleme kütük
chained list:zincirleme liste
chaining:zincirleme
change:değiştirmek
channel:kanal
channel-attached:kanala bağlı
chapter:bölüm
chapter heading:bölüm başlığı
character:damga
character recognition:karakter tanıma
character set:karakter kümesi
character string:damga dizgisi
characteristic:özellik
characters per inch:karakter/inç
chart (pie, bar):çizge
check:sağlama, denetim
check bit:sağlama biti
check box:onay kutusu
check digit:sağlama sayısı
check mark:onay imi
checkpoint:denetim noktası
checkpoint/restart procedure:denetim noktası/yeniden başlatma yordamı
checksum:sağlama toplamı
child:alt
chip:yonga
choice:seçim
choose:seçmek
CIM:bkz. Computer Integrated Manufacturing
cipher:şifrelemek
circle:dönge
circuit:çevrim
circuit switching:çevrim anahtarlama
circular reference:çevrimsel gönderme
clamp:kıskaç
classification:sınıflama
classify:sınıflamak
clause:yantümce
clear:temizlemek
clear session:şifresiz oturum
clearance:yetki
click:tıklatmak
client:istemci
client/server:istemci/sunucu
client/server application:istemci/sunucu uygulaması
clip:kırpma
clipart:kırpıntı çizge
clipboard:pano
clock:saat
clock pulse:saat vurumu
clock rate:saat vurum sıklığı
clock signal:saat vurumu
clocking:saatle denetim
clockwise:saat yönü
close:kapatmak
close box:kapatma kutusu
closed cycle control system:kapalı çevrimli denetim sistemi
closed loop:kapalı döngü
closed routine:kapalı yordam
closedown:kapanış
closing parenthesis:sağ ayraç
cluster:küme
co-resident:birlikte yerleşik
coated:kaplanmış
coaxial:eşeksenli, eşeksenel
code:kod
code page:kod sayfası
code page switching:kod sayfası değiştirme
code point:kod noktası
coefficient:katsayı
coil:sargı
coincidence:çakışma
cold start:soğuk başlatma
collapse(to):daraltmak
collate:harmanlamak
collating sequence:harmanlama sırası
collision:çarpışma
collision detection:çarpışma algılaması
colon alignment:iki noktaya göre hizalama
color:renk
color graphics:renkli grafik
color graphics adapter:Renkli Grafik Bağdaştırıcı
color map:renk eşlemi
color palette:renk paleti
color wheel:renk tekeri
column:dikeç
column boundaries:dikeç sınırları
column break:dikeç sonu
column heading:dikeç başlığı
column marker:dikeç imi
column width:dikeç genişliği
combination:birleşim
combination box:birleşik giriş kutusu
combination key:birleşik tuş
combine:birleştirmek
combo box:bkz. combination box
Combo-bax:Giriş kutusu
comma:virgül
comma alignment:virgüle göre hizalama
comma delimited:virgülle sınırlanmış
command:komut
command check:komut hatası
command file:komut kütüğü
command interpreter:komut yorumlayıcı
command key:komut tuşu
command language:komut dili
command line:komut satırı
command menu:komut menüsü
command prompt:komut istemi
command sequence:komut dizisi
comment:açıklama
commit:üstlenmek
common:ortak
common area:ortak alan
common field:ortak alan
Common Programming Interface:Ortak Programlama Arabirimi
Common User Access:Ortak Kullanıcı Erişimi
communication:iletişim
communications manager:iletişim yöneticisi
communications port:iletişim kapısı
communucation line:iletişim hattı
communucation link:iletişim bağlantısı
communucation network:iletişim ağı
compact computer:tek parça bilgisayar
compact disc:yoğun disk
compact list:aralıksız liste
compact system:küçük boyutlu sistem
compaction:sıkıştırma
comparative sort:karşılaştırmalı sıralama
comparator:karşılaştırıcı
compare:karşılaştırmak
compatibility:uyumluluk
compatible:uyumlu
compilation:derleme
compile:derlemek
compiler:derleyici
compiler generator:derleyici üreteci
complement:tümleyici
complex:karmaşık
complex number:karmaşık sayı
component:bileşen
composite:birleşik
composite key:birleşik anahtar
compound:bileşik
Compound Document Architecture:Bileşik Belge Mimarisi
compress:sıkıştırmak
compressed file:sıkıştırılmış kütük
compressed print:sıkıştırılmış yazdırma
compressed text:sıkıştırılmış metin
compression:sıkıştırma
compromise:uzlaşma
computational linguistics:bilişimsel dilbilim
compute:hesaplamak
computer:bilgisayar
Computer Aided Design:Bilgisayar Destekli Tasarım (BDT)
Computer Aided Education:Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE)
Computer Aided Engineering:Bilgisayar Destekli Mühendislik (BDM)
Computer Aided Manufacturing:Bilgisayar Destekli Üretim (BDÜ)
computer center:bilgisayar merkezi
computer conferencing:bilgisayar aracılığıyla toplantı
computer crime:bilgisayar suçu
Computer Integrated Manufacturing:Bilgisayarla Tümleşik Üretim (BTÜ)
computer science:bilgisayar bilimi
computerize:bilgisayara uyarlamak
computerized numerical control:bilgisayarlı sayısal denetim
computerized office:bilgisayarlı ofis
concatenate:bitiştirmek
concatenated field:bitiştirilmiş alan
conceptual:kavramsal
concrete:somut
concurrent:koşutzamanlı
condense:yoğunlaştırmak
condensed print:sıkıştırılmış yazdırma
condition:koşul
conditional instruction:koşullu yönerge
conditional transfer:koşullu aktarma
conduit:kablo borusu
confidential:gizli
configuration:yapılanış
configurator:konfigürasyon tanımlayıcı
configure:yapılandırmak
confirm:doğrulamak
conflict:çelişmek
congestion:tıkanıklık
conjunction:birleşme
connect:bağlamak
connection:bağlantı
connectivity:bağlanırlık
connector:bağlayıcı
consecutive:ardışık
consistency:tutarlılık
console:işletmen uçbirimi
constant:değişmez
constrain:kısıtlamak
constraint:kısıt
contact:değmek
container:kap
content:içerik
contention:çekişme
contents:içindekiler
context:bağlam
context sensitive:bağlama duyarlı
context-free:bağlam duyarsız
contextual help:bağlamsal yardım
contiguous:bitişik
continuation:sürdürme
continuation character:sürdürme karakteri
continue:sürdürmek
continuous:sürekli
continuous feed:sürekli besleme
continuous paper:sürekli kağıt
contractor:yüklenici
contrast:karşıtlık
contrast control:karşıtlık ayarı
control:denetlemek
control ball:imleç denetim topu
control character:denetim karakteri
control codes:denetim kodları
control menu:denetim menüsü
control panel:denetim masası
controller:denetleyici
convention:kural
conventional:geleneksel
convergence:yakınsama
conversational:etkileşimli
conversion:dönüştürme
convert:dönüştürmek
converter:dönüştürücü
convex:dışbükey
cooperative processing:işbirlikli işlem
coordinate:konaç
coordination:eşgüdüm
coordinator:eşgüdümcü
coprocessor:yardımcı işlemci
copy:kopyalamak
copy protection:kopya koruması
copyright:telif hakkı
cord:kablo
core:çekirdek (bellek)
corequisite:yankoşul
corner:köşe
correct:doğru
correction:düzeltme
corrective maintenance:onarım
correlation:ilinti
correspondence:yazışma
corresponding:ilişkin
corruption:bozulma
cost-effective:uygun maliyetli
count:saymak
counter:sayaç
counter clockwise:saat yönünün tersi
country:ülke
coupler:bağlaştırıcı
coupling:bağlaşım
cover page:kapak sayfası
CPI:bkz. Common Programming Interface
CPM:bkz. critical path method
CPU:bkz. central processing unit
crc:bkz. cyclic redundancy check
create:yaratmak
criteria:ölçüt
critical:kritik
critical path:kritik yol
critical path method:tanımı yazılacak
Critical Path Method (CPM):kritik yol yöntemi
crop marks:kırpma imleri
cropping:kırpma
cross reference:çapraz başvuru
cross-domain:etki alanları arası
crosshair cursor:ince artı imleci
crosstalk:yanses
CRT:bkz. Cathode Ray Tube
cryptanalist:şifre çözümleyici
cryptographic:şifrelemeyle ilgili
cryptography:şifreleme
CUA:bkz. Common User Access
CUA architecture:CUA mimarisi
cumulative:birikimli
cumulative error:birikimli hata
currency:para birimi
currency symbol:para birimi simgesi
current:yürürlükteki
current date:günün tarihi
current directory:yürürlükteki dizin
current document:yürürlükteki belge
current drive:yürürlükteki sürücü
current library:yürürlükteki kitaplık
current release:son yayım
current time:şu anki saat
cursor:imleç
cursor control keys:imleç denetim tuşları
cursor movement key:imleç yön tuşu
curve:eğri
custom:özel
customer:müşteri
customer setup:müşterice kurulan
customizable:(isteğe) uyarlanır
customize:(isteğe) uyarlamak
cut:kesmek
cut and paste:kesmek ve yapıştırmak
cut form:yaprak
cut sheet:yaprak
cut sheet feeder:yaprak besleyici
cutoff:kesmek
cybernetics:güdümbilim
cycle:dönüş
cycle stealing:dönüş çalma
cycle time:dönüş süresi
cyclic:dönüşsel
cyclic redundancy check:dönüşsel artıklık denetimi
cylinder:silindir

 | A  | B  | C  | Ç  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | İ  | J  | K  | L  | M  | N  | O  | Ö  | P  | R  | S  | Ş  | T  | U  | Ü  | V  | Y  | Z