| A  | B  | C  | Ç  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | İ  | J  | K  | L  | M  | N  | O  | Ö  | P  | R  | S  | Ş  | T  | U  | Ü  | V  | Y  | Z 

"acknowledge character" Nedir?

acknowledge character

alındı damgası
"acknowledge character" için benzer kelimeler
a-bus:bkz. accumulator-bus
abbreviate:kısaltmak
abend:bkz. abnormal end
abnormal end:olağandışı son
abnormal termination:olağandışı son
abort:durdurmak
abort sequence:durdurma dizisi
ABS():bkz. absolute
absolute:salt
absolute address:salt adres
absolute device:salt aygıt
absolute loader:salt yükleyici
abstract:soyut
abstract syntax tree:soyut sözdizim ağacı
AC:bkz. alternating current
ACC:bkz. accumulator
accelerate:hızlandırmak
acceleration:ivme
accept:onaylamak
accesibility:erişilirlik
accesible:erişilir
access:erişim
access method:erişim yöntemi
access time:erişim süresi
accessory:donatı
accumulate:biriktirmek
accumulator:birikeç
accumulator-bus:birikeç yolu
accuracy:doğruluk
ACK:bkz. acknowledge character
acknowledge:alındılamak
acknowledge character:alındı damgası
acknowledgement:alındı
acoustic:yankılanımlı (s)
acoustic coupler:yankılanımlı bağlayıcı
acronym:kısaad
action bar:menü çubuğu
activate:etkinleştirmek
active:etkin
activity:etkinlik
activity counter:işleklik sayacı
activity ratio:işleklik oranı
actuator:erişim düzeneği
adapt:uyarlamak
adapter:bağdaştırıcı
added value:katma değer
addend:toplanan
address:adres
address bus:adres yolu
address conversion:adres dönüştürme
address translation:adres dönüştürme
addressee:alıcı
adhoc (query):anlık (sorgu)
adjacent:bitişik
adjust:ayarlamak
administrator:yönetici
Adobe Type Manager:tanımı yazılacak
adopt:edinmek
advance:ilerlemek
advanced:ileri
Advanced Interactive Execute:tanımı yazılacak
Advanced Peer to Peer Networking:tanımı yazılacak
Advanced Program to Program communication:tanımı yazılacak
advantage:yarar kazanımı
after-image:değişiklik sonrası kopya
agent:aracı
aggregate:kümelemek
aid:yardım
AIX:bkz. Advanced Interactive Execute
alarm:uyarı
alarm clock:çalar saat
alert:uyarmak
alert (n):uyarı
algorithm:algoritma, Harzemli Yolu
alias:öteki ad
align:hizalamak
all:tümü
all authority:tam yetki
all caps:tümü büyük harf
all rights reserved:tüm hakları saklıdır
all-points addressable:tüm noktaları adreslenir
allocatable resource:ayrılabilir kaynak
allocate:ayırmak
allocation unit:yerleşim birimi
alphabet:abece
alphabetic:abecesel
alphanumeric:abecesayısal
ALT:bkz. Alternate
Alt Gr key:Alt Gr tuşu
Alt key:Alt tuşu
alter:değiştirmek
alternate:öteki
alternate character set:öteki karakter seti
alternate code page:öteki kod sayfası
alternate collating sequence:öteki birleştirme sırası
alternate current:dalgalı akım
alternate track:yedek iz
alternating:dalgalı
alternating current:dalgalı akım
alternative:seçenek
ALU:bkz. Arithmetic and logic unit
AM (12 saatlik zaman biçimi):ÖÖ (Öğleden Önce)
American National Standard Code for Information Interchange:tanımı yazılacak
American National Standards Institute:Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü
ampersand:ve imi
amplifier:yükselteç
amplitude:genlik
analog:örneksel
analog-to-digital converter(ADC):örnekselden sayısala dönüştürücü
analogy:örnekseme
analysis:çözümleme
analyzer:çözümleyici
anchor point:demir atma noktası
animate:canlandırmak
animation:canlandırma
annotation:ek açıklama
ANSI:bkz. American National Standards Institute
answerback:karşılık vermek
anticipatory buffering:önceden ara belleğe alma
anticipatory paging:önceden sayfalama
anticlockwise:saat yönünün tersi
antistatic:durağan olmayan
antonyms:karşıt anlamlılar
aperture:açıklık
API:bkz. Application Programming Interface
apostrophe:kesme imi
APPC:bkz. Advanced Program to Program Communication
appear:görünmek
append:sona eklemek
appendix:ek
Applet:İstemci tarafı
application:uygulama
application enabling:uygulama altyapısı sağlama
application program:uygulama programı
Application Programming Interface:tanımı yazılacak
application requester:uygulama istemcisi
application server:uygulama sunucusu
application software:uygulama yazılımı
apply:uygulamak
APPN:bkz. Advanced Pear to Pear Networking
approve:onaylamak
approximate:yaklaşık
Arabic numbers:Arap sayıları
arbitrary:isteğe bağlı
arc:yay
architecture:mimari
archive:belgelik
area:alan
area chart:alan çizgesi
argument:bağımsız değişken
arithmetic:aritmetik
arrange:düzenlemek
array:dizi
arrival sequence access path:geliş sıralı erişim yolu
arrow:ok
arrow head:ok ucu
arrow key:ok tuşu
article:yazı
artificial:yapay
artificial intelligence:yapay anlayış
artwork:çizim
ascender:harfin üst çıkıntısı
ascending:artan
ascending order:artan sıra
ascent:harfin üst çıkıntısı
ASCII:bkz. American National Standard Code for Information Interchange
aspect ratio:en boy oranı
assembler:çevirici
assembly:çevirme
assembly language:çevirici dili
assign:atamak
assignment (n):atama
assignment statement:atama deyimi
assistance:yardım
assocation:ilişki, birlik
associate:ilişkilendirmek
associative memory:çağrışımlı bellek
assume:varsaymak
assumption:varsayım
assurance:güvence
asterisk:yıldız imi
asymmetric:bakışımsız
asynchronous:zamanuyumsuz
asynchronous transmission mode:tanımı yazılacak
ATM:bkz. Automated Teller Machine
attach (hardware):bağlamak
attach (software):iliştirmek
attachment:ek
attachment (hardware):bağlantı
attended operation:gözetimli işletim
attention:uyarı
attribute:öznitelik
audible:sesli
audio:ses
audio tape:ses şeridi
audit:denetlemek
audit trail:denetleme izi
authenticate:doğrulamak
authentication:kimlik denetimi
authority:yetke
authorization:yetki
authorize:yetkilendirmek
authorized:yetkili
auto:özdevimli
auto adjust:özdevimli ayar
auto answer:özdevimli yanıt
auto call:özdevimli çağırma
auto link:özdevimli bağ/bağlantı
auto logon:özdevimli bağlantı
auto select:özdevimli seçme
auto Update:özdevimli güncellemek
auto-dim:özdevimli görüntü karartma
auto-dim interval:karartma için bekleme süresi
auto-feed:özdevimli besleme
autocorrelation:öz ilinti
automata:özdevinir
automated teller machine:özdevimli vezne
automatic:özdevimli
automatic Startup:özdevimli başlama
automatically:özdevimli
automation:özdevinim
autosave:özdevimli kaydetme
autosave frequency:özdevimli kaydetme sıklığı
auxiliary:yardımcı
auxiliary storage:yardımcı bellek
availability:kullanılırlık
available:kullanılır
average:(aritmetik) ortalama
axis:eksen
axis translation line:eksen kaydırma çizgisi

 | A  | B  | C  | Ç  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | İ  | J  | K  | L  | M  | N  | O  | Ö  | P  | R  | S  | Ş  | T  | U  | Ü  | V  | Y  | Z